List: Words coming from Chinook jargon

Gairaigo: Words adopted from Chinook jargon

  • Showing 1 - 2 of 2 words for the list Words coming from Chinook jargon. #chn
パーポーツゑむ pa-po-tsuxai

gairaigo  Chinook jargon origin  food, cooking  noun  noun (generic) 

  • chop suey
ι­šι¦™ ユーシャン yu-shan

gairaigo  Chinook jargon origin  food, cooking  noun  noun (generic) 

  • yuxiang (Chinese seasoning mixture)
Advertisement